Podkategoria: Doradztwo - strona 93 - Katalog Stron - serwisu Gazeta.pl

Doradztwo Podkategoria: Doradztwo

« poprzednia strona · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · następna strona »
 • Krytyk Finansowy - porady finansowe »

  Strona Krytyk Finansowy powstałą z myślą o ludziach, którzy interesują się polityką, ekonomią oraz finansami i gospodarką, a także chcą się dowiedzieć na ten temat czegoś więcej. Na stronie tej można znaleźć ciekawe artykuły, napisane w przystępny sposób, które informują o zmianach gospodarczych w poszczególnych krajach, o przyjętych oraz odrzuconych ustawach odnośnie poszczególnych inwestycji, płac minimalnych i innych praw pracowniczych. Na stronie znajdziemy też opisy poczynionych ostatnimi czasy wielkich inwestycji.

  Data dodania: 01 07 2014 · szczegóły wpisu »
 • Biuro Rachunkowe Rzeszów »

  Naszym celem jest zapewnienie Państwu profesjonalnej i kompleksowej obsługi w zakresie księgowości i obsługi płacowej. Naszą ofertę kierujemy do wszystkich przedsiębiorców polskich i zagranicznych. Obsługujemy spółki osobowe i kapitałowe, jak również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prywatne. Prowadzimy księgowość dla spółdzielni, stowarzyszeń oraz fundacji.

  Oferujemy Państwu szeroki wachlarz usług obejmujący m.in. prowadzenie ksiąg rachunkowych, książkę przychodów i rozchodów, kadry i płace, rozliczenie PIT, CIT, VAT, sporządzanie deklaracji INTRASTAT, obsługę prawną przedsiębiorstwa.
  Aby ułatwić Państwu wybór optymalnej formy prowadzonej działalności, naszą współpracę możemy rozpocząć już na etapie planowania otwarcia nowej działalności gospodarczej.
  Nasze kompetencje potwierdza, wydana przez Ministra Finansów, licencja zezwalająca na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Posiadamy również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych przez nas usług.
  Jesteśmy elastyczni, co umożliwia dostosowanie godzin i miejsc spotkań do potrzeb naszych Klientów.

  Nasze biuro znajduje się w samym centrum Rzeszowa.

  Po więcej informacji zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową www.kpsterling.pl

  Data dodania: 02 07 2014 · szczegóły wpisu »
 • Magdalena Janus - radca prawny Kraków »

  Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Janus zajmuje się szeroko rozumianą tematyką prawną od 2002 roku. Naszą specjalizacją są zagadnienia z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego świadczone dla firm, instytucji oraz podmiotów indywidualnych. Oferta dostosowana jest zawsze indywidualnie do potrzeb klienta, a stałe podnoszenie kompetencji gwarantuje naszą kompleksowość oraz rzetelność. Zajmujemy się także tworzeniem umów prawnych, uczestniczymy w negocjacjach oraz prowadzimy windykację należności finansowych. zapraszamy do poznania oferty i kontaktu w celu omówienia szczegółów.

  Data dodania: 03 07 2014 · szczegóły wpisu »
 • Bankier24 doradzamy profesjonalnie »

  Szukasz miejsca, które porówna Ci kredyty gotówkowe, jakie oferują wiodące banki w Polsce? Sprawdź serwis BANKIER24 – możesz tam skorzystać z kalkulatora kredytowego oraz złożyć w szybki i niezwykle prosty sposób wniosek prosto do banku. Serwis umożliwia porównanie ofert po to, by wybrać ten, który będzie spełniać nasze oczekiwania.

  Data dodania: 06 07 2014 · szczegóły wpisu »
 • Kancelaria Ziembiński i Partnerzy - upadłości, ochrona majątku »

  Kiedy i jak ogłosić upadłość ?
  Upadłość likwidacyjna, układowa, postępowania naprawcze oraz ochrona majątku upadłego to specjalizacje naszej Kancelarii. Prawo upadłościowe i naprawcze - jednym słowem doradztwo upadłościowe.

  Rozważając złożenie wniosku do sądu o ogłoszenie upadłości, musimy zdecydować, jaka forma upadłości jest dla nas odpowiednia. O upadłości układowej wiemy już, natomiast upadłość firmy likwidacyjna jest dla wielu przedsiębiorców znana jedynie w zarysach.

  Pamiętać musimy, że zgłaszając upadłość likwidacyjną, inaczej likwidację firmy, w momencie ogłoszenia jej przez sąd tracimy zarząd nad firmą i oddajemy go w ręce syndyka. To pozbawienie prawa zarządu jest decydującym czynnikiem podjęcia decyzji o likwidacji firmy. Wprawdzie do momentu wyprzedaży majątku firmy możemy wnioskować o umorzenie postępowania likwidacyjnego, zwykle jednak decyzja ta jest decyzją ostateczną. W znamienitej większości przypadków likwidacja firmy podyktowana jest względami zdrowotnymi, rodzinnymi, skomplikowanymi relacjami ze wspólnikiem lub wspólnikami lub niedotrzymaniem postanowień zawartego układu z wierzycielami i w konsekwencji likwidacja firmy. Zawsze opłaca się jednak zachować zarząd nad firmą i dalszą walkę na polu gospodarczym, co pozwala na negocjacje z wierzycielami i zachowanie nadziei na dalszy rozwój.

  Data dodania: 07 07 2014 · szczegóły wpisu »
 • Uchman i Partnerzy Doradztwo podatkowe, Optymalizacja podatkowa, Ceny transferowe, SSE, »

  Spółka Uchman i Part­ne­rzy spe­cja­li­zuje się w doradz­twie podat­ko­wym. Wysoki stan­dard ofe­ro­wa­nych przez nas usług ozna­cza kom­plek­sową ana­lizę zagad­nie­nia w kon­tek­ście podat­ko­wym, praw­nym oraz gospo­dar­czym. Naszym celem jest uchwy­ce­nie cało­ści pro­wa­dzo­nego przez Pań­stwa biz­nesu i pomoc w reali­za­cji celów komer­cyj­nych. Anga­żu­jemy się w poszu­ki­wa­nie naj­lep­szego spo­sobu postę­po­wa­nia w danej spra­wie mając jed­no­cze­śnie na uwa­dze bez­pie­czeń­stwo pro­po­no­wa­nych rozwiązań. Kie­ru­jemy się przej­rzy­stymi dla Klienta zasa­dami współ­pracy. Dla Pań­stwa ozna­cza to gwa­ran­cję uczci­wej umowy oraz spra­wie­dliwą wycenę. Decy­zja o wybo­rze sku­tecz­nego part­nera w biz­ne­sie ma klu­czowe zna­cze­nie i wymaga czasu. Aby mogli Pań­stwo lepiej poznać zespół oraz sys­tem funk­cjo­no­wa­nia naszej firmy zapra­szamy na indy­wi­du­alne, bez­płatne spo­tka­nia informacyjne.Jeste­śmy pierw­szą spółką dorad­czą wywo­dzącą się z Lublina, która świad­czy usługi dla przed­się­bior­ców na tere­nie całego kraju. Na naszej wie­dzy oraz doświad­cze­niu pole­gają duże i śred­nie firmy oraz przed­się­biorcy indywidualni.Współpracujemy z orga­ni­za­cjami dzia­ła­ją­cymi na rzecz Przed­się­bior­ców. W 2013 roku nasza firma po raz kolejny otrzy­mała tytuł „Przed­się­bior­stwo Fair Play”, a Sto­wa­rzy­sze­nie Podat­ni­ków w Pol­sce uznało Spółkę Uchman i Part­ne­rzy za „Przed­się­bior­stwo Odpo­wie­dzialne Społecznie”.

  Data dodania: 08 07 2014 · szczegóły wpisu »
 • Uchman i Partnerzy Outsourcing Księgowy »

  Nie można pro­wa­dzić żad­nego biz­nesu bez spro­wa­dze­nia jego efek­tów do mier­nika pie­nięż­nego. Pełną kon­trolę finan­sową nad skład­ni­kami majątku, zobo­wią­za­niami, wyni­kami dają tylko dobrze pro­wa­dzone księgi rachun­kowe. Usługa ta polega na pro­wa­dze­niu tych ksiąg zgod­nie z ustawą o rachun­ko­wo­ści w zakre­sie i w spo­sób umoż­li­wia­jący pra­wi­dłowe spo­rzą­dze­nie spra­woz­da­nia finan­so­wego.Księgi rachun­kowe są księ­gami podat­ko­wymi i powinny być pro­wa­dzone pra­wi­dłowo rów­nież do celów podat­ko­wych. Uchman i Partnerzy Outsourcing Finansowo-Księgowy 1. Jeste­śmy pod­mio­tem upraw­nio­nym do usłu­go­wego pro­wa­dze­nia ksiąg rachun­ko­wych zgod­nie z ustawą o doradz­twie podatkowym;2. Naszym klien­tom gwa­ran­tu­jemy naj­wyż­szą jakość, odpo­wie­dzial­ność za wyko­nane usługi oraz tajem­nicę zawodową;3. Posia­damy wyso­kie ubez­pie­cze­nie OC, które może zostać jesz­cze zwięk­szonew związku z pod­ję­ciem z nami współ­pracy lub na życze­nie klienta;4. Posia­damy wysoko wykwa­li­fi­ko­waną i doświad­czoną kadrę pracowników;5. Sto­su­jemy indy­wi­du­alne roz­wią­za­nia, dopa­so­wane do spe­cy­fiki pro­wa­dzo­nej przez klienta dzia­łal­no­ści jak i jej rozmiarów;6. Nasi klienci mogą liczyć na kom­plek­sowe roz­wią­za­nia księ­gowe, podat­kowe, prawne, orga­ni­za­cyjne i infor­ma­tyczne.

  Data dodania: 08 07 2014 · szczegóły wpisu »
 • Biuro rachunkowe Warszawa »

  Szukasz biura rachunkowego lub księgowej z Warszawy i okolic? nic prostszego. Zawsze możesz zajrzeć na naszą stronę www.doradcydlabiznesu.pl na której zebraliśmy prawie wszystkie biura rachunkowe z każdego regionu Polski także z Warszawy. W naszej bazie znajdziesz nie tylko doradców podatkowych ale i biegłych rewidentów, doradców ubezpieczeniowych, finansowych i biznesowych oraz radców prawnych, notariuszy i komorników. Osoby szukające odpowiedniego biura w swojej okolicy zachęcamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki a właścicieli firm do dodania bezpłatnie swojej wizytówki.

  Data dodania: 08 07 2014 · szczegóły wpisu »
 • VOLTFIL - USŁUGI ELEKTRYCZNE »

  VOLTFIL to firma świadcząca usługi elektryczne na terenie Komornik, Poznania i całego powiatu poznańskiego. Wykonujemy instalacje elektryczne, nisko prądowe oraz pomiary elektryczne. Zatrudniamy wyłącznie elektryków z uprawnieniami. Zapraszamy

  Data dodania: 09 07 2014 · szczegóły wpisu »
 • Księgowość Vademecum Łódź »

  Zapraszamy do współpracy wszystkich prowadzących własne firmy, zarządzających spółkami lub instytucjami z Biurem Rachunkowym Vademecum z siedzibą w Łodzi. Nasz szeroki wachlarz usług oraz doświadczona, profesjonalna kadra są gwarancją dobrej kooperacji oraz solidnej obsługi w zakresie podatków, księgowości oraz kadr i płac.

  Data dodania: 10 07 2014 · szczegóły wpisu »
 • Http://www.konsultantbiznesu.pl/ »

  Na blogu Konsultant Biznesu można się sporo dowiedzieć odnośnie polityki, gospodarki, ekonomii. Strona ta zawiera analizy zmian, zarówno już wprowadzonych, jak i tych projektowanych, odnośnie podatków i ceł. Strona analizuje korzyści i straty płynące z udziału Polski w Unii Europejskiej, bada, jak się to odbija na naszej gospodarce i ekonomii. Ponadto na stronie znajduje się sporo porad odnośnie mądrego lokowania kapitału. Stara się ona pomóc w wyborze najdogodniejszej lokaty, która mogłaby przynieść najwięcej zysków.

  Data dodania: 13 07 2014 · szczegóły wpisu »
 • Bezpieczny Handel »

  Bezpieczny handel to portal o tematyce zapobiegania stratom, organizacji bezpieczeństwa i ochrony mienia w handlu. Portal dostarcza praktycznych porad i informacji z rynku security i rynku detalicznego. Specjaliści Bezpiecznego Handlu wiedzę i praktykę przekładają na budowanie nowych standardów w obszarze kompleksowych systemów bezpieczeństwa.

  Data dodania: 13 07 2014 · szczegóły wpisu »
 • TC Concept. sp z o.o. »

  Nowoczesne narzędzia informatyczne wspierające funkcje budżetowania i raportowania w firmie. Doradztwo i wsparcie merytoryczne. Kompleksowa obsługa procesu wdrożenia od zdefiniowania i opisania potrzeb, przez wdrożenie narzędzi informatycznych, po wsparcie po wdrożeniu.

  Data dodania: 14 07 2014 · szczegóły wpisu »
 • Gwarancja konsumencka - www.gwarancja.info »

  darmowy poradnik online dla sprzedawców i kupujących - portal internetowy poświęcony odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru z umową oraz gwarancji, w szczególności z tytułu gwarancji konsumenckiej.

  Data dodania: 14 07 2014 · szczegóły wpisu »
 • Finansfera.com - portal finansowy »

  Finansfera.com to nowoczesny serwis internetowy poświęcony tematyce finansowej i biznesowej. Zapraszamy do lektury działów takich jak: giełda, emerytura, oszczędzanie czy inwestowanie. Portal współtworzy kilka osób.

  Data dodania: 16 07 2014 · szczegóły wpisu »
 • Portal ISOsoft »

  Portal internetowy ISOSoft.eu oferuje innowacyjne e-usługi umożliwiające przedsiębiorcom samodzielne i zautomatyzowane:
  1. wdrażanie systemu zarządzania jakością ISO 9001 i/ lub środowiskowego ISO 14001
  2. utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością ISO 9001 i/lub środowiskowego ISO 14001.
  Najważniejsze korzyści wynikające ze stosowania naszych e-usług to:
  - prosta i wygodna obsługa programu,
  - przejrzysty interfejs i przyjazna szata graficzna,
  - konkurencyjna cena i atrakcyjne abonamenty,
  - brak dodatkowych kosztów związanych z wdrożeniem systemu,
  - bardzo łatwy i szybki proces wdrożenia systemu,
  - zindywidualizowany proces wdrożenia,
  - kompleksowe przygotowanie do audytu certyfikującego,
  - zdecydowanie niższe koszty utrzymania i doskonalenia systemu,
  - optymalizacja czasu wdrożenia, dostosowana do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy,
  - dostęp do serwisu i indywidualnego konta firmy dla wielu użytkowników wszędzie tam, gdzie jest możliwość połączenia z Internetem.

  Utwórz własne konto w serwisie ISOsoft.eu, program poprowadzi Cię krok po kroku dając potrzebne informacje i wskazówki. Dzięki e-usługom samodzielnie zaprojektujesz i wdrożysz system zarządzania ISO. Dokładnie taki, jakiego potrzebuje Twoja firma!

  Data dodania: 16 07 2014 · szczegóły wpisu »
 • Mennica Staropolska - inwestycje w złoto »

  Poszukując sposobu na bezpieczne i opłacalne inwestowanie warto zapoznać się z ofertą Mennicy Staropolskiej. Podmiot wchodzi w skład silnej Grupy Silesia 2000, która już od ponad piętnastu lat specjalizuje się w doradztwie prawnym i inwestycyjnym. W Mennicy można zaopatrzyć się nie tylko w złoto i srebro sprzedawane w monetach i sztabkach, ale również w platynę i diamenty. Firma stwarza przy tym możliwość nawiązania kontaktu z doradcą inwestycyjnym.

  Data dodania: 17 07 2014 · szczegóły wpisu »
 • Pisma prawne i nowa upadłość konsumencka dla dłużników »

  Wzory odpowiedzi na pisma windykacyjne, komornicze i sądowe dla dłużników. Pomoc w przygotowaniu wniosków o ogłoszenie nowej upadłości konsumenckiej.
  Jesteśmy Twoim sojusznikiem. Kończymy czasy jednostronnej walki człowieka z instytucjami finansowymi. Pomożemy Ci uporać się z długami i wyjść na prostą!

  Data dodania: 18 07 2014 · szczegóły wpisu »
 • PHU Orso »

  Kompleksowa obsługa firm w zakresie bhp, ochrony ppoż, kadr, ochrony środowiska oraz haccp.
  W ofercie, także szeroka gama szkoleń bhp dla pracowników oraz pracodawców. Ponadto organizujemy kursy pierwszej pomocy oraz zwalczania pożarów dla pracowników wyznaczonych do ich zwalczania. Dodatkowo pomoc w zakresie prowadzenia spraw pracowniczych, a także doradztwo w obszarze prawa pracy.

  Data dodania: 20 07 2014 · szczegóły wpisu »
 • Eurovilla Agencja Nieruchomości »

  Agencja nieruchomości specjalizująca się w sprzedaży i wynajmie nieruchomości: sprzedaż i wynajem mieszkań, apartamentów, sprzedaż i wynajem domów, działek, biur. Obsługujemy lokalizacje: Wilanów, Mokotów, Ursynów, Sadyba, Konstancin Jeziorna i inne. Firma pomoże Państwu w znalezieniu idealnej nieruchomości. Jeżeli nie znaleźli Państwo w naszej bogatej ofercie odpowiedniego ogłoszenia - zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami, którzy po otrzymaniu od klienta wytycznych - przystąpią do poszukiwań. Więcej na naszej stronie, zapraszamy.

  Data dodania: 21 07 2014 · szczegóły wpisu »
« poprzednia strona · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · następna strona »

Najnowsze tagi związane z podkategorią: Doradztwo

Doradztwo - nowa strona:

Adres: